Onderbewindstelling is een maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/ of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiële zaken te regelen en daardoor in problemen komen. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken en deze maatregel wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Mensen worden beschermd tegen het niet kunnen beheren van hun administratie/ financiën of tegen financieel misbruik door derden.

De financiële administratie van een naaste of u zelf overdragen is een hele stap. Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden en regelgeving.

Werkwijze bewindvoerder

Als het bewind is uitgesproken door de kantonrechter brengt de bewindvoerder de goederen in kaart. Ook stelt hij of zij een plan van aanpak en een boedelbeschrijving op. Eventueel worden er nieuwe bankrekeningen op naam van de onderbewindgestelde geopend. De bewindvoerder schrijft alle financieel gerelateerde contacten aan. Hij of zij stelt deze contacten op de hoogte van de onderbewindstelling. De bewindvoerder maakt een budgetplan en zorgt dat de financiële administratie op orde komt. Ieder jaar maak de bewindvoerder een rekening en verantwoording op van het gevoerde bewind en legt deze voor aan de kantonrechter.

Voor wie is onderbewindstelling?

  • Senioren.
  • Mensen met (beginnende) dementie.
  • Mensen met een (forensische) psychische beperking.
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
  • Mensen met verslavingsproblematiek.
  • Mensen met een verstandelijke beperking.

Mentorschap en bewind

Mentorschap en beschermingsbewind kunnen worden gecombineerd. Informeer gerust naar de mogelijkheden of lees hier meer over mentorschap.

Kwaliteit

Een professioneel bewindvoerder moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Dit wordt gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (LKB). Er wordt jaarlijks gecontroleerd of de bewindvoerder aan alle eisen voldoet. Daarnaast wordt een bewindvoerder aangesteld door en legt hij of zij verantwoording af aan de kantonrechter. Infi+ is aangesloten bij de branchevereniging Horus. Deze branchevereniging stelt aanvullende kwaliteits- en opleidingseisen en controleert jaarlijks of hieraan wordt voldaan.

Beschermingsbewind voor senioren

Bij beschermingsbewind voor ouderen zorgt Infi+ voor een stabiele en veilige financiële situatie. Via de kantonrechter wordt de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie aan Infi+ overgedragen. Vanaf dat moment worden alle financiële zaken door Infi+ beheerd en geregeld. Dit geeft rust, duidelijkheid en overzicht.

Dementie

Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het verstandelijk functioneren. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat lichaam en geest achteruitgaan. Het wordt voor de dementerende steeds moeilijker om zelfstandig beslissingen te nemen.

Voor mensen met dementie komt er een moment dat ze hun financiën niet meer kunnen overzien. Iemand met dementie is dan niet meer in staat om zelf zijn financiën te regelen. Rekeningen worden niet betaald, pasjes raken kwijt en iets online regelen gaat al helemaal niet meer. Bij mensen met dementie is de administratie een van de eerste activiteiten die niet meer lukt. Tegelijkertijd is het een activiteit die je niet zo snel uit handen geeft. Bewindvoering is er voor mensen die zelf het overzicht over hun financiën kwijt zijn. Voor mensen met dementie wordt het op een bepaald moment onmogelijk om de administratie zelf te doen. Hulp is dan nodig. Infi+ biedt deze hulp, ook in het geval er een eigen woning is.

Ouderen en financieel misbruik

Ouderen zijn een makkelijk doelwit voor mishandeling en misbruik, zeker nu zij langer thuis wonen. Door geestelijke of lichamelijke achteruitgang kunnen sommige ouderen hun eigen zaken niet meer zelf behartigen. Hun netwerk is, mede door het wegvallen van familie en vrienden, soms beperkt en in sommige gevallen ontsporen mantelzorgsituaties in uitbuiting.

Naar schatting worden er jaarlijks meer dan 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Onder financiële uitbuiting wordt verstaan: diefstal, veranderen van het testament, ongewenste bemoeienis met geldzaken, verduisteren van geld of goederen, zonder toestemming verkopen van goederen en onbevoegd gebruik maken van iemands pinpas of creditcard.

Zodra ouderen afhankelijker worden van anderen bij het regelen van hun geldzaken wordt het risico op financiële uitbuiting groter. Iemand die je bankrekening beheert kan makkelijk geld overmaken op zijn eigen rekening. In het geval dat het een ouder iemand niet zelf meer lukt om overzicht over zijn financiën te houden is het inschakelen van een bewindvoerder een oplossing. De complete financiële administratie wordt uit handen genomen en hiermee wordt financieel misbruik voorkomen.
Aanvragen